Luigi Sturzo

 


Luigi Sturzo (1871-1959) was an Italian Catholic priest and one of the founders of the Partito Popolare Italiano in 1919.


 

(1938) L'État totalitaire [Français]

 

External links

Wikipedia : Luigi Sturzo [Italiano]

Istituto Luigi Sturzo [Italiano - English]

 

 

 

 


[Home] [Top]